História zariadenia
história domova

Zariadenie Michalovský domov seniorov na Ulici Jána Hollého 9 v Michalovciach je situované v blízkosti centra mesta. Vzniklo v roku 1989 ako Domov penzión pre dôchodcov – DPD.

Jeho nedostatkom bolo, že nedokázalo zabezpečiť komplexnú starostlivosť o svojich klientov hlavne o tých, u ktorých sa zhoršil zdravotný stav. Takíto pacienti museli byť preložení do Domova sociálnych služieb v Strážskom, čo veľmi negatívne ovplyvňovalo ich fyzický i psychický stav. Túto situáciu vyriešil nový zákon o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z., v zmysle ktorého sa naše zariadenie oficiálne zmenilo na Domov dôchodcov s komplexným poskytovaním sociálnych služieb s účinnosťou od 1.1.1999.

Pôvodná 9 resp. 7 podlažná budova mala zlé izolačné vlastnosti, dochádzalo k úniku tepla a vysokým nákladom na vykurovanie, v zariadení boli znefunkčnené elektrické rozvody. Absentovala kuchyňa a vývarovňa stravy, takže mesto vynakladalo zvýšené finančné prostriedky na dovoz stravy, pričom priestory pre výdaj stravy boli malé a kapacitne nevyhovujúce. Zdravotnícke služby boli poskytované len v bytových jednotkách, rehabilitácie boli poskytované v nevyhovujúcej malej miestnosti. Neexistovali priestory pre poskytovanie ďalších zdravotníckych a sociálnych služieb, priestory pre knižnicu, spoločenské a voľno-časové aktivity, činnosti v pracovných dielňach, o ktoré je medzi seniormi veľký záujem. Seniori sa stretávali na chodbách zariadenia z dôvodu chýbajúcej spoločenskej miestnosti. Keďže vekový priemer 178 prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS) sa pohyboval okolo 73 rokov, nedostatkom vhodných spoločných priestorov dochádzalo k obmedzeniu vzájomných kontaktov, k ich sociálnej izolácii.

Mesto Michalovce zrealizovalo projekt na prístavbu a rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov na Ulici Jána Hollého 9 v Michalovciach z nenávratného finančného príspevku vo výške 3 142 096,44 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), štátneho rozpočtu. Mesto sa podieľalo na spolufinancovaní projektu z vlastných zdrojov vo výške 165 373,50 €. Hlavnými cieľmi projektu bolo prístavbou zariadenia zvýšiť kapacitu zariadenia, rozsah a úroveň poskytovaných sociálnych služieb, rekonštruovať a modernizovať vnútorné priestory s cieľom ich povýšenia na európsky štandard, znížiť energetickú náročnosť budovy prostredníctvom zateplenia a vybudovania vlastnej kotolne. Prístavbou k existujúcej budove v priestore areálu zariadenia a prepojením spojovacou chodbou sa zvýšila kapacita zariadenia o 10 miest. Vybudovaním nových priestorov sa vytvorili podmienky pre kvalitnejšie poskytovanie zdravotníckych, sociálnych a ďalších služieb, podstatne sa zlepšili nevyhovujúce podmienky pre rehabilitačné služby. Vytvorením stravovacej časti, kuchyne a zázemia sa dosiahlo zvýšenie kapacity, kvality a kultúrnosti stravovania, znížili sa náklady na dovoz stravy. Zariadenie je už úplne debarierizované, vytvorili sa bytové jednotky pre telesne postihnutých PSS. Pôvodná budova bola zateplená, vybudovala sa vlastná kotolňa, čím sa znížila energetická náročnosť budovy a znížili sa prevádzkové náklady zariadenia počas prvej sezóny po zateplení.

Vytvorili sme prostredie zachovávajúce súkromie PSS. Vybudovaním priestorov pre spoločensko-kultúrne a duchovné vyžitie sa odbúrava izolácia PSS, zmenil sa charakter zariadenia z celoročnej pobytovej formy na multifunkčnú. Úsporou finančných prostriedkov v oblasti prevádzkových nákladov sa vytvorili predpoklady pre rozvoj ďalších atribútov kvality života ľudí v danom prostredí a jeho zatraktívnenia. Vytvorl sa priestor pre kontinuálne zvyšovanie kvalitatívnych aj kvantitatívnych podmienok poskytovania sociálnych a zdravotníckych služieb.

Z dôvodu nepriaznivého stavu objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na Masarykovej ulici bolo toto zariadenie od 1.10.2013 elokované na jedno z poschodí Zariadenia pre seniorov Ulica Jána Hollého 9 Michalovce.

Na základe uznesenia z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach mestské zastupiteľstvo schválilo delimitáciu Zariadenia opatrovateľskej služby prevodcu Mesto Michalovce na preberajúcu organizáciu Zariadenie pre seniorov Jána Hollého 9 Michalovce s účinnosťou od 1.7.2016. Zároveň sa mení názov zariadenia na Michalovský domov seniorov (skratka MDS).

O nás
z nášho domova

Michalovský domov seniorov (ďalej len MDS) poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách podľa § 35 Zariadenie pre seniorov (ďalej len ZpS) a § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS).

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytujú odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia; obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva; ďalšie činnosti: osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Ošetrovateľská starostlivosť sa v zariadení poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. § 22 ods. 3 o sociálnych službách.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení sa poskytujú odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia; obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne, šatstva; ďalšie činnosti: utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa záujmová činnosť. V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. § 22 ods. 3 o sociálnych službách.

Podmienky poskytovania sociálnych služieb v MDS, výšku a spôsob úhrady za tieto služby upravuje príslušné Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce.

MDS zabezpečuje pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a majú trvalý pobyt v Meste Michalovce v zmysle VZN Mesta Michalovce č. 188 zo dňa 21.06.2016 aj iné služby v rámci sociálnej oblasti Mesta Michalovce, kde patrí stravovanie v jedálni, pranie a žehlenie bielizne a šatstva, rehabilitácia a pedikúra.

Štatutárnym orgánom MDS je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

MDS hospodári s majetkom vo vlastníctve Mesta Michalovce, ktorý mu bol zverený na plnenie predmetu jeho činnosti. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca a užívateľ tohto majetku.

Služby Galéria

Služby ktoré ponúkame

 • Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ošetrovateľská starostlivosť
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • Úschova cenných vecí
 • Záujmová činnosť
 • Dobrovoľná pracovná činnosť
 • Iné činnosti

Naša úloha

Našou úlohou je poskytovať sociálne služby v súlade so štandardami kvality sociálnych služieb. V interakcii s prijímateľom sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) realizovať adekvátnu individuálnu alebo skupinovú sociálnu službu. Podporovať znižovanie sociálnej odkázanosti PSS s podporovať integráciu a inklúziu PSS.

Prečo si vybrať nás

pristupujeme ku každému prijímateľovi sociálnej služby (ďalej len „PSS“) individuálne,

umožňujeme PSS možnosť výberu, samostatného a slobodného rozhodovania,

berieme ohľad na pocity PSS, snažíme sa mu porozumieť a stavať sa k nemu pozitívne,

rešpektujeme individualitu, názor a jedinečnosť PSS,

zrozumiteľnou formou poskytujeme užitočné informácie, ktoré PSS môže využiť,

ponúkame dostatok pomocných, asistenčných interakcií, vďaka ktorým môže PSS viesť samostatný život, alebo rozvíjať svoje schopnosti.

Nechajte to na nás a my Vám poskytneme odborný prístup, komplexné služby a kvalitnú prácu.

Náš tím
vedenie domova

img
PhDr. Zlatuša Popaďáková
Riaditeľka

popadakova@mids.sk

056/6419517

img
Mgr. Gabriela Červeňáková
Zdravotný úsek

cervenakova@mids.sk

056/6419540

img
Ing. Ľuboš Soták
Ekonomický úsek

sotak@mids.sk

056/6419512

img
Monika Juhásová
Hospodársky úsek

juhasova@mids.sk

056/6419513


img
Mgr. Andrea Lešková
Sociálny úsek

kusnirova@mids.sk

056/6419523

img
Ingrid Peťová
Stravovací úsek

petova@mids.sk

056/6419527

Služby
široká ponuka služieb

 • Ponúkame služby najvyššej kvality
 • Ku každému klientovi pristupujeme individuálne
 • Neustále zlepšujeme naše služby
Pozri viac

Úseky
nášho domova

 • Jednotlivé úseky domova navzájom spolupracujú
 • Naši zamestnanci sú neustále preškolovaní
 • Zdravie a spokojnosť klientov je naša priorita
Pozri viac