História zariadenia
história domova

Zariadenie Michalovský domov seniorov na Ulici Jána Hollého 9 v Michalovciach je situované v blízkosti centra mesta. Vzniklo v roku 1989 ako Domov penzión pre dôchodcov – DPD.

Jeho nedostatkom bolo, že nedokázalo zabezpečiť komplexnú starostlivosť o svojich klientov hlavne o tých, u ktorých sa zhoršil zdravotný stav. Takíto pacienti museli byť preložení do Domova sociálnych služieb v Strážskom, čo veľmi negatívne ovplyvňovalo ich fyzický i psychický stav. Túto situáciu vyriešil nový zákon o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z., v zmysle ktorého sa naše zariadenie oficiálne zmenilo na Domov dôchodcov s komplexným poskytovaním sociálnych služieb s účinnosťou od 1.1.1999.

Čítaj viac...

O nás
z nášho domova

Michalovský domov seniorov (ďalej len MDS) poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách podľa § 35 Zariadenie pre seniorov (ďalej len ZpS) a § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS).

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení sa poskytujú odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia; obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne, šatstva; ďalšie činnosti: utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Čítaj viac...

Aktuality

V sekcii aktuality nájdete prebiehajúce a uskutočnené kultúrne a spoločenské akcie, ktoré vykonávame spolu s našími PSS.
Táto pravidlene aktualizovaná sekcia Vám pomôže nahliadnuť do aktívneho života našich PSS.

...Viac

Aktivity

Pre našich PSS zabezpečujeme odborné prednášky a besedy na aktuálne spoločenské témy, výlety do okolia, spoznávanie prírodných a historických atrakcií, návštevu kultúrnych a spoločenských akcií, vlastnú knižnicu, duchovnú činnosť, a veľa ďalších.

Oddych

V MDS je k dispozícii veľká záhrada, ktorá je súčasťou exteriéru areálu, do ktorej sa PSS pohodlne dostanú bočným východom. Záhrada poskytuje PSS oázu pokoja a zelene s množstvom sadových úprav, oddych na lavičkách na slniečku i v tieni v altánku.

Naše služby
patríme medzi najlepších

Pomoc pri odkázanosti FO

Pomoc fyzickej osobe pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (ďalej len „opatrovanie“) sa poskytuje v závislosti od stupňa jej odkázanosti, ktorý je určený v posudku o odkázanosti na sociálnu službu.

Sociálne poradenstvo

MDS rozlišuje a v praxi realizuje dve roviny pri poskytovaní sociálneho poradenstva. Prvou je úroveň základného sociálneho poradenstva, ktoré je súčasťou každej sociálnej služby a druhou úrovňou je špecializované sociálne poradenstvo.

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručnosti, alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov.

Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení zabezpečujú zdravotné sestry, opatrovateľky s požadovanou kvalifikáciou.

Ubytovanie

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Stravovanie

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady za suroviny.

Upratovanie, pranie, žehlenie

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a osobného šatstva je zabezpečené vo vlastnom zariadení. Skladovanie čistej bielizne je zabezpečené v skladovacích priestoroch práčovne, špinavá bielizeň je skladovaná oddelene.

Úschova cenných vecí

Zariadenie na požiadanie PSS prevezme do úschovy cenné veci, vkladné knižky alebo peňažnú hotovosť. Uvedené sa môže uskutočniť nielen pri nástupe PSS do zariadenia, ale aj počas poskytovania sociálnej služby.

Záujmová a kultúrna činnosť

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností PSS.

Dobrovoľná pracovná činnosť

Pokiaľ PSS majú záujem, môžu sa podľa svojho zdravotného stavu dobrovoľne zapojiť do drobných domácich činností, napr. pomoc pri dennom poriadku svojich izieb.

Iné činnosti

Okrem činností stanovených pre poskytovanie sociálnych služieb zariadenie poskytuje aj činnosti, ktoré nie sú explicitne určené, čím sa umožňuje poskytovať sociálne služby podľa individuálnych potrieb, ale aj želaní PSS.

Cenník

Naše úseky
jednotlivé úseky domova

04

Zdravotný úsek

Zamestnanci zdravotného úseku sa podieľajú na organizovaní zabezpečenia a metodického usmernenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prostredníctvom ošetrovateľskej starostlivosti zdravotníckymi zamestnancami (sestrami) a pomocnými zdravotníckymi zamestnancami (opatrovateľmi).

Viac
03

Hospodársky úsek

Hlavným cieľom je neustále skvalitňovanie bývania, či osobného pohodlia. Pri práci sa kladie dôraz na to, aby boli splnené všetky záväzné normy, súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb, čo sa týka celkového prostredia ubytovaných klientov.

Viac
02

Sociálny úsek

Zvyšovanie kvality života PSS a úrovne poskytovaných služieb v Michalovskom domove seniorov je cieľom práce všetkých našich zamestnancov. V spolupráci s vedením mesta sa nám darí neustále zvyšovať úroveň a kvalitu našich služieb.

Viac

Dokumenty
Zverejňovanie dokumentov

Povinnosť zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr je upravená zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Zverejňuje sa zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy (vrátane neštátnych účelových fondov), alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie).

Ochrana osobných údajov
Gdpr

Dňa 25.05.2018 sa začala uplatňovať nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov – nariadenie (EÚ) 2016/679, podľa zákona č. 18/2018 Z. z.. Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, Michalovce, určil zodpovednú osobu – Františka Kocáka – ktorý plní úlohy kontaktného miesta pre úrad na ochranu osobných údajov. Kontakt: kocak@mids.sk a tel. číslo 0911481219.

Dokumenty na stiahnutie

Počet našich spokojných klientov

vznik domova seniorov

spokojných klientov

zamestnancov

Povedali o nás
naši klienti

Evidencia žiadateľov

Zoznam klientov o umiestnenie do nášho Michalovského domova seniorov

Zoznam žiadateľov

Aktuality
najnovšie články

Aktuality Aktuality Aktuality

Dňa 21.5.2019 sa klienti Michalovského domova seniorov zúčastnili prednášky, ktorú si pre nich pripravili zamestnanci sociálneho úseku v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach pod vedením zamestnanca Mgr. Maroša D..

Aktuality Aktuality Aktuality

Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky - pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky.