Úseky
v našom domove

Zdravotný úsek

Zamestnanci zdravotného úseku sa podieľajú na organizovaní zabezpečenia a metodického usmernenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prostredníctvom ošetrovateľskej starostlivosti zdravotníckymi zamestnancami (sestrami) a pomocnými zdravotníckymi zamestnancami (opatrovateľmi).

Poskytovanie kvalitnej a komplexnej starostlivosti PSS je prvoradým poslaním so zreteľom na humánny a etický prístup k PSS. Rešpektovanie každého jednotlivca a jeho individuálnej potreby je prístup, ktorý napomáha k tomu, aby PSS mohli prežiť dôstojnú starobu. Úsek zdravotnej starostlivosti sa podieľa na opatrovateľskej, rehabilitačnej a lekárskej starostlivosti. Lekársku starostlivosť zabezpečuje 1x týždenne v stredu MUDr. Dušan Goda, všeobecný lekár.

Na základe ordinácie lekára sestry vykonávajú tieto činnosti:

 • preväzy a ošetrenie rán,
 • odber krvi a biologického materiálu,
 • aplikáciu intramuskulárnych a subcutanných injekcii,
 • prevenciu a liečbu dekubitov,
 • dávkovanie a podávanie liekov per os,
 • meranie fyziologických funkcií,
 • objednávanie klientov na odborné vyšetrenia,
 • objednanie sanitného vozidla,
 • starostlivosť o klientov s permanentným katétrom,
 • starostlivosť o klienta s kolostómiou,
 • starostlivosť o imobilných klientov,
 • očistnú klyzmu,
 • výživu sondou,
 • odsávanie a čistenie tracheálnej kanyly,
 • edukáciu klientov,
 • poskytovanie starostlivosti klientom v terminálnom štádiu ochorenia,
 • v prípade zmeny zdravotného stavu klientov, kontakt lekára,
 • zabezpečenie liekov.

Za poskytovanie odbornej ošetrovateľskej starostlivosti zodpovedajú sestry s odbornou spôsobilosťou, ktoré podľa svojej kompetencie sú zodpovedné za sledovanie bio-psycho-sociálneho stavu PSS a následne vedenie predpísanej ošetrovateľskej dokumentácie.

Počet imobilných PSS v MDS z roka na rok pribúda. Množstvo ošetrovateľských výkonov, ktoré sú reálne poskytované sa neustále zvyšuje. Svedčí to o narastaní prijatých PSS s polymorbiditou a vyššou vekovou skupinou.

Michalovský domov seniorov poskytuje rehabilitačné služby fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to na základe oznámenia o poskytovaní služby v zmysle VZN č. 188/2016. Žiadosť o poskytnutie služby schvaľuje odbor sociálnych vecí Mestského úradu Michalovce. Rehabilitačné služby klientom MDS sa poskytujú podľa potreby, v závislosti od zdravotného stavu, po súhlase praktického lekára. Rehabilitační pracovníci navštevujú imobilných klientov aj pri lôžku a zameriavajú sa hlavne na pasívne cvičenia.

Hlavné úlohy zdravotného úseku:

 • podieľať sa na zabezpečení zdravotnej starostlivosti v rámci možností a kompetencií,
 • poskytovať aktívnu a individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu,
 • poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na získanie nezávislosti a sebestačnosti klientov,
 • zachovať, udržať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života klientov,
 • organizačne zabezpečiť nepretržitú prevádzku pre klientov,
 • poskytovať opatrovateľskú starostlivosť.

Rehabilitácia

MDS poskytuje rehabilitačné služby fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to na základe oznámenia o poskytovaní služby v zmysle VZN č. 188/2016. Žiadosť o poskytnutie služby schvaľuje odbor sociálnych vecí Mestského úradu Michalovce. Rehabilitačné služby PSS v MDS sa poskytujú podľa potreby, v závislosti od zdravotného stavu, po súhlase praktického lekára. Rehabilitační pracovníci navštevujú imobilných PSS aj pri lôžku a zameriavajú sa hlavne na pasívne cvičenia.

Next
Next
Next

Hospodársky úsek

Hlavným cieľom je neustále skvalitňovanie bývania, či osobného pohodlia. Pri práci sa kladie dôraz na to, aby boli splnené všetky záväzné normy, súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb, čo sa týka celkového prostredia, vybavenia izieb, hygienických zariadení, svetelnej či tepelnej pohody ubytovaných PSS. Údržbári vykonávajú drobné opravy všetkého druhu, opravy interiérového vybavenia – nábytku a inventáru, zabezpečujú vodoinštalačné, zámočnícke, maliarske a natieračské práce, sťahovanie nábytku. Podľa potreby vodiči zabezpečujú nákup a dovoz materiálu a taktiež aj dovoz a odvoz bielizne na Ulicu Obrancov mieru (MMB), kde sa zberá špinavá bielizeň a vydáva čistá bielizeň zmluvných PSS – seniorov mesta. Počas letných mesiacov zamestnanci údržby kosia areál zariadenia a v zimných mesiacoch odpratávajú sneh zo zasnežených a zľadovatených chodníkov. V týchto prácach počas víkendov a sviatkov pomáhajú aj informátori zariadenia.

Pedikúra

Jednou z nadštandardných služieb, ktorú poskytuje zariadenie vlastným PSS, ale aj seniorom mesta Michalovce, je pedikúra. Platba za túto službu pre všetky fyzické osoby mesta Michalovce, ktoré majú nárok na poskytnutie tejto služby, je podľa rozhodnutia odboru sociálnych veci pri MsÚ v Michalovciach.

Práčovňa

Práčovňa je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania služieb v MDS. Pranie a žehlenie sa poskytuje aj dôchodcom, ktorí majú trvalý pobyt v meste Michalovce v zmysle podmienok VZN č.188/2016.

Next
Next
Next

Sociálny úsek

Zvyšovanie kvality života PSS a úrovne poskytovaných služieb v Michalovskom domove seniorov je cieľom práce všetkých našich zamestnancov. V spolupráci s vedením mesta sa nám darí neustále zvyšovať úroveň a kvalitu našich služieb. Základnou črtou takejto spolupráce je vedomie, že spoločne budujeme také služby, ktoré raz budú poskytované nám.

Považujeme za dôležité uvedomiť si skutočnosť, že napriek svojmu veku ostávajú naši PSS naďalej plnohodnotnými osobnosťami so zmyslom pre radosť, lásku, spravodlivosť, krivdu a smútok tak, ako v mladosti. Zo všetkých síl sa snažíme, aby PSS u nás prežívali pokojný a dôstojný život. Vytvorili sme preto veľmi dobré podmienky na podporu rodinných pút PSS. Návšteva rodinných príslušníkov v našom domove sa mení z formálnej krátkodobej návštevy príbuzného na pekný zážitok. MDS ponúka pohodlie a oddych rodinným príslušníkom a poskytuje im možnosť „stráviť voľný čas s dedkom alebo babkou“.

Počas celého roka majú PSS na výber rôzne záujmové, kultúrne, spoločenské, športové či rekreačné aktivity, ktoré boli zamerané na rozvoj ich schopnosti a zručnosti. Sociálni pracovníci sa snažia zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy PSS napĺňať a organizovať ich voľný čas a podporiť priateľské a medziľudské vzťahy.

Sociálna starostlivosť o klientov – Individuálna

Sociálne poradenstvo poskytujeme PSS individuálne na bytových jednotkách. Pravidelným kontaktom, vždy podľa potreby jednotlivca, je sledovaný jeho psychický a emocionálny stav. Sociálni pracovníci pomáhajú pri adaptácii PSS, zvládaní náročných životných situácií a riešení problémov, informujú ho o dianí v MDS, spolupracujú s rodinou PSS, pomáhajú pri vyrovnávaní sa s osamelosťou a chorobou.

Metódou individuálneho plánovania uplatňujú participáciu prijímateľa sociálnych služieb na rozhodovaní, akým spôsobom sa bude sociálna služba plánovať, poskytovať a vyhodnocovať. Súčasťou individuálneho plánovania je sociálna rehabilitácia. Dôvodom sú individuálne potreby PSS pre dosiahnutie individuálnych cieľov. Individuálny plán je flexibilný a koordinovaný nástroj na aktívnu spoluprácu poskytovateľ sociálnej služby, prijímateľa sociálnej služby, jeho rodiny a komunity.

PSS podporujú v samostatnosti udržiavaním schopností a zručností, redukujú stres a úzkosť. Podľa potreby, pomáhajú pri písaní osobnej alebo úradnej korešpondencie, zvyšujú PC zručnosti PSS.

Sociálna starostlivosť o klientov - Skupinová

V rámci duchovného rozvoja PSS sa zúčastňujú v MDS na svätej liturgii a bohoslužbe každú nedeľu v roku a prvý piatok v mesiaci na svätej spovedi.

Jednou z veľmi dôležitých činností v MDS je organizovanie voľného času PSS. Na sociálnom úseku využívajú zamestnanci poznatky z najnovších metód práce s PSS a vypĺňajú im čas zmysluplnými aktivitami, rôznorodými technikami a postupmi. Aktivity denného života v MDS sú zamerané na potreby PSS a zabezpečované v spolupráci s odborným personálom kompenzáciou nedostatkov.

Odborní zamestnanci na sociálnom úseku ponúkajú PSS počas celého roka konkrétne činnosti ako sú napríklad :

 • relaxačné cvičenia spojené s meditáciou,
 • aktivizácia s knihou,
 • kognitívne cvičenia,
 • prvky z arteterapie,
 • prvky z ergoterapie,
 • spoločenské hry,
 • vedomostné kvízy
 • aktivizáciu prostredníctvom hudby,
 • premietanie filmov na plátne,
 • aktivity spojené so stimuláciou zmyslov,
 • rekreačná činnosť,
 • aktivity zamerané na návraty do minulosti cez spomienky,
 • besedy,
 • prednášky a ďalšie.

MDS zabezpečuje pre PSS návštevy hudobných a divadelných predstavení v priestoroch kaplnky zariadenia , ale aj mimo zariadenia. Patria sem aj rôzne iné kultúrne príležitostné podujatia, ktorých sa majú možnosť PSS zúčastňovať.

Všetky aktivity v zariadení sú dobrovoľné a sú súčasťou kvalitného programu PSS, ktorý je dôležitý pre duševný a psychický stav PSS. Poskytuje nevyhnutnú potrebnú fyzickú činnosť, adekvátnu mentálnu stimuláciu a príležitosť k vzájomnému zbližovaniu a spoločenskému životu.

Next
Next
Next

Ekonomický úsek

Ekonomický úsek spracováva finančné záležitosti potrebné ku kontinuálnemu a bezproblémovému fungovaniu Michalovského domova seniorov počas celého roka. Jeho základnou úlohou je zabezpečenie komplexného rozpočtovníctva, účtovníctva, výkazníctva, mzdovej agendy v zmysle platnej legislatívy a v súlade s platným Všeobecným záväzným nariadením Mesta Michalovce. Základnými piliermi správneho vedenia ekonomického úseku je odbornosť a zodpovednosť zamestnancov pri plnení stanovených úloha a vzájomná spolupráca s ostatnými úsekmi.

Stravovací úsek

Stravovací úsek významnou mierou prispieva k celkovej spokojnosti PSS. Zabezpečuje stravovanie PSS, zamestnancom MDS, dôchodcom a určenej skupine občanov Mesta Michalovce. Pre PSS Michalovský domov seniorov poskytuje celodenné stravovanie, pre zamestnancov, dôchodcov a určenej skupine občanov mesta Michalovce sa podávajú obedy. Správna výživa ovplyvňuje celkový stav organizmu, telesnú aj duševnú odolnosť voči infekciám, rýchlejšie hojenie rán. Správna výživa má všeobecne pozitívny vplyv na kvalitu života. Dôraz sa kladie hlavne na zloženie stravy, v prípade potreby sa upravuje aj konzistencia stravy s rešpektom na dietetické požiadavky. Podľa všeobecne platných receptúr stravovací úsek pripravuje štyri druhy diét - racionálnu, diabetickú, šetriacu neslanú a kašovitú. Pri príprave jedál sa striedajú technologické postupy, obmieňame jedlá sýte s ľahko-stráviteľnými, podávame ovocie a zeleninu. Jedálne lístky zostavuje asistentka liečebnej výživy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav PSS. Jedlo pre mobilných PSS sa podáva v jedálni zariadenia, imobilným PSS na bytových jednotkách. V jedálni s kapacitou 88 miest je pri obsluhe nápomocný personál zdravotného a sociálneho úseku.