Postup pri príjimaní do MDS

Cieľom postupu je oboznámiť prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) a rodinných príslušníkov (ďalej len „RP“) s postupom pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

Postup pri príjimaní do MDS

Zabezpečovanie sociálnej pomoci

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce