Služby
ktoré ponúkame

Next

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Pomoc fyzickej osobe pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (ďalej len „opatrovanie“) sa poskytuje v závislosti od stupňa jej odkázanosti, ktorý je určený v posudku o odkázanosti na sociálnu službu.

Sociálne poradenstvo

MDS rozlišuje a v praxi realizuje dve roviny pri poskytovaní sociálneho poradenstva. Prvou je úroveň základného sociálneho poradenstva, ktoré je súčasťou každej sociálnej služby a zameriava sa na posúdenie povahy problému, poskytnutie základných informácií o možnostiach jeho riešenia, alebo odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Druhou úrovňou je špecializované sociálne poradenstvo, ktoré sa zameriava na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problému a na poskytnutie konkrétnej pomoci.

Next

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručnosti, alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách. Cieľom sociálnej rehabilitácie je viesť PSS k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíjať jeho schopnosti a zručnosti, posilňovať jeho správne návyky. Činnosťami, na ktoré sa sociálna rehabilitácia v zariadení zameriava sú najmä nácvik priestorovej orientácie, nácvik používania pomôcky. Základnou metódou pri sociálnej rehabilitácii je nácvik a cieľom doviesť PSS k tomu, aby kompenzoval svoj nedostatok na najvyššiu možnú mieru.

Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení zabezpečujú sestry, opatrovateľky s požadovanou kvalifikáciou. Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na:

 • identifikovanie potrieb ošetrovateľskej starostlivosti, ich zabezpečovanie a vykonávanie,
 • rozhodovanie a vykonávanie úkonov týkajúcich sa ošetrovateľskej starostlivosti,
 • zabezpečovanie plnenia zásahov podľa potrieb PSS v súlade s liečebným plánom určeným lekárom,
 • vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, kontrola a analýza záznamov v ošetrovateľskej dokumentácii,
 • poskytovanie informácií súvisiacich s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu,
 • koordinácia práce členov ošetrovateľského tímu a spolupráca s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
 • zabezpečovanie hygieny prostredia vrátane dezinfekcie,
 • hodnotenie a ošetrovanie porúch celistvosti kože a slizníc,
 • meranie fyziologických a vitálnych funkcií PSS,
 • preväzovanie a ošetrovanie rán PSS,
 • odbery biologického materiálu a aplikácia liekov PSS.
Next

Ubytovanie

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. Zariadenie pozostáva z pavilónu „A“, ktorý je 6 podlažný a z pavilónu „B“, ktorý je 8 podlažný. V pavilóne „A“ je 12 jednoizbových bytových jednotiek s príslušenstvom a v pavilóne „B“ je 8 jednoizbových jednotiek s príslušenstvom. Pri hlavnom vstupe do budovy je po ľavej strane informátor, ktorý pracuje v nepretržitej prevádzke. V roku 2013 bola daná do užívania prístavba, v ktorej PSS majú k dispozícii rehabilitáciu, pedikúru, priestory pre voľnočasové aktivity, kuchyňu s jedálňou pre vlastných a zmluvných PSS a zamestnancov MDS.

Ubytovanie je prispôsobené potrebám starších ľudí, obytné miestnosti obsahujú základné vybavenie (kuchynská linka, lôžko, skriňa, závesy, záclony, stôl, stolička, kreslo) a samostatný merač odberu elektrickej energie. Zariadenie je ústretové a v rámci možností umožňuje PSS zariadiť si svoju obytnú jednotku podľa vlastného priania a vkusu, ide najmä o osobné veci PSS (rádio, televízor, obrazy a pod.) s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť buď samotného PSS, alebo jeho spolubývajúceho. Zariadenie rešpektuje zásadu, že PSS dáva pocit súkromia nielen to, s kým môže (prípadne musí) obývať izbu, ale i pravidlo určujúce, kto iný a za akých okolností môže do izby vstupovať. Zariadenie dbá na nenarušovanie osobného priestoru PSS okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku.

Next

Stravovanie

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady za suroviny. Za celodenné stravovanie pre PSS v zariadení sa považujú: raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diabetickej diéte sa za celodenné stravovanie považujú: raňajky, obed, olovrant, večera a druhá večera. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a vlastnej žiadosti PSS v zariadení. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke zariadenia. V rámci riadenia prevádzky je zriadená stravovacia komisia, ako poradný orgán riaditeľky. Členmi stravovacej komisie sú zástupcovia PSS a odborní zamestnanci zariadenia. Stravovacia komisia spolupracuje pri tvorbe jedálneho lístka, pri dodržiavaní zásad stolovania, hygieny prípravy a vydávania stravy, sleduje čas vydávania stravy, podáva podnety a návrhy na zmenu v oblasti stravovania, kontroluje vedenie evidencie vzoriek stravy, vedenie HCCP denníka stravovacej prevádzky. Jedálny lístok poskytovateľ zostavuje na nastávajúci mesiac vopred. Jedálny lístok je schválený a podpísaný riaditeľkou zariadenia, vedúcou stravovacej prevádzky a vedúcou zdravotného úseku. Je vyvesený na viditeľnom mieste k nahliadnutiu tak, aby bol dostupný všetkým PSS. Každá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená. Zariadenie jedálny lístok prispôsobuje aj miestnym podmienkam, krajovým zvyklostiam, požiadavkám cirkevného kalendára, reálnym požiadavkám PSS, ako aj možnosti finančných limitov zariadenia. Ku každému jedlu sa podávajú tekutiny. Výdaj jedál je zabezpečený v jedálni zariadenia alebo priamo na bytových jednotkách PSS, v závislosti od ich zdravotného stavu. V jedálni s kapacitou 88 miest je pri obsluhe nápomocný personál sociálneho a zdravotného úseku. Imobilným a čiastočne mobilným PSS sa strava podávala na bytových jednotkách z pojazdných vozíkov, v ktorých majú PSS stravu porciovanú v termosetoch na podnosoch.

Strava sa denne podáva v týchto časových rozpätiach:

 • raňajky (vrátane desiaty) od 07.30 do 08.30 hod.
 • obed (vrátane olovrantu) od 11.30 do 13.00 hod.
 • večera (vrátane druhej večere) od 16.30 do 17.30 hod.
Next

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a osobného šatstva je zabezpečené vo vlastnom zariadení. Skladovanie čistej bielizne je zabezpečené v skladovacích priestoroch práčovne, špinavá bielizeň je skladovaná oddelene. Výmena použitej bielizne je spravidla 1 x mesačne, podľa potreby a v zmysle vnútornej smernice.

Úschova cenných vecí

Zariadenie na požiadanie PSS prevezme do úschovy cenné veci, vkladné knižky alebo peňažnú hotovosť. Uvedené sa môže uskutočniť nielen pri nástupe PSS do zariadenia, ale aj počas poskytovania sociálnej služby. Zariadenie je povinné uzatvoriť písomnú zmluvu o úschove cenných vecí. Vklady a výbery z vkladných knižiek uskutočňuje sociálny pracovník len s písomným súhlasom PSS. Zariadenie má vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí PSS v podobe trezoru v kancelárii sociálneho pracovníka.

Next

Záujmová činnosť

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností PSS. Popoludňajšie aktivity majú voľnejší, oddychový charakter.

Pri realizácii voľnočasových aktivít sa využívajú dve formy:

 • Organizované: Kultúrno-spoločenská činnosť (rôzne výročia, sviatky,...), športovo-rekreačná činnosť, záujmové pracovné zameranie (zamerané na uspokojovanie prevažne vlastných potrieb a vnútorného života)
 • Neorganizované: Podmienené individuálnymi, subjektívnymi predstavami jednotlivcov, zamerané na uspokojovanie vlastných potrieb, oddychovo-pasívna forma (počúvanie hudby, sledovanie masmédií, návšteva kultúrnych podujatí, prechádzky, ...).

PSS si môže vybrať, alebo sám navrhnúť aktivitu, ktorej by sa chcel zúčastniť, avšak pri uvedenom zariadenie rešpektuje jeho zdravotný stav, psychické a fyzické možnosti a schopnosti.

Dobrovoľná pracovná činnosť

Pokiaľ PSS majú záujem, môžu sa podľa svojho zdravotného stavu dobrovoľne zapojiť do drobných domácich činností, napr. pomoc pri dennom poriadku svojich izieb (vetranie prikrývok, vankúšov, ustielanie postele, utieranie prachu), poprípade tiež v iných miestnostiach, pri iných činnostiach v prospech spolubývajúcich.

PSS sa môžu podieľať na úprave okolia zariadenia, výsadbe kvetov, údržbe zelene, čistení verejného priestranstva.

Pre zabezpečenie estetického vzhľadu zariadenia, sa neodporúča vešať na balkónoch osobnú bielizeň, ako aj inštalovanie konštrukcií na vešanie bielizne. Na chodbách, schodištiach a oknách sa nesmie čistiť obuv, šatstvo a iné predmety. Smeti a odpadky sa sypú do nádob k tomu určených takým spôsobom, aby bola zachovaná čo najväčšia čistota.

Iné činnosti

Okrem činností stanovených pre poskytovanie sociálnych služieb zariadenie poskytuje aj činnosti, ktoré nie sú explicitne určené, čím sa umožňuje poskytovať sociálne služby podľa individuálnych potrieb, ale aj želaní PSS, dokonca ide o činnosti, ktoré nie sú sociálnymi službami, ale nepriamo zvyšujú kvalitu a komplexnosť poskytovaných sociálnych služieb.

PSS sa môže venovať záujmovej činnosti, pokiaľ táto činnosť, alebo jej rozsah nie je na úkor zdravia, nenarušuje pokoj, alebo neohrozuje zdravie ostatných PSS, zamestnancov zariadenia, alebo iných osôb a pokiaľ záujmovú činnosť podmienky dovoľujú. Záujmovú činnosť koordinuje sociálny úsek.